Lớp Nhiếp Ảnh K32
 • Khóa 32- 2016
  By:BTC LỚP HỌC
 • Buổi Chiều Êm Ả- Nguyễn Minh Quang (The 1st Place)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Chưa Muộn- Hoàng Ben (The 2nd Place)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Bình Minh Vịnh Mexico- Hoàng TT Huyền (The 3rd Place)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Chicago by Night 2- Nguyễn K Hảo (The 4th Place)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Thân Tâm Sen- Lâm Văn Bộ (The 4th Place)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Làm Dáng- Trần Kim Nga (Honorable Mention)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Lines of Rose- Nguyễn Cường Eric (Honorable Mention)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Bên Nhau- Đổ T. CaDao (Honorable Mention)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Dừa Đù Xài- Nguyễn Nancy (Honorable Mention)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Minh Quang (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Chu Viên (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Un Title
  By:Thiện Trần
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Hoàng Ben (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Hoàng Ben (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Hoàng Ben (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Hoàng Ben (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Lê Châu (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Lê Châu (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Minh Thư (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Cường Eric (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Phong (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Nguyễn Phong (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
 • Photo: Phạm Công (K32)
  By:BTC LỚP HỌC
loading