Lễ táng của vua Khải Ðịnh
Tuesday, August 16, 2011
Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng
Lễ động quan ở điện Càn Thành
Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài
Kiệu tang
Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành
Ðoàn đưa đám
Kiệu tang
 
Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua
 
Ðoàn sư dẫn hương linh
 Ðàn voi đi mở đường
Ðoàn hát
Lồng đèn giấy
Lồng đèn giấy
Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê
Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê
Cúng bái trên đường đi
Ðến nhà trạm trước lăng
Vào lăng
Chuyển quan tài vào lăng
Toàn cảnh lăng
Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,... bằng giấy)
Ðiện Kiến Trung bằng giấy
 
Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)
 Dân chúng đi coi trên sông Hương
nguyentl.free.fr
Góp ý kiến
loading