HomeHomeDiscussionsDiscussionsGeneralGeneralManaging Your AccountManaging Your Account
Previous
 
Next
New Post
6/28/2017 10:42 AM
 
Manging Your Account
Sau khi login, để cursor vào khung trắng nhỏ bên phải cuả blue band trên cùng. Tên của bạn sẽ hiện lên, left click vào khung đó, click "profile".

Load Ảnh Profile
1. Click vào camera icon trong khung vuông bên trái
2. Chọn ảnh profile bạn muốn dùng từ trong PC cuả bạn.

Đổi Password
1. Click tab “Setting” bên cạnh profile photo
2. Chọn “Manage Password”.
 
Previous
 
Next
HomeHomeDiscussionsDiscussionsGeneralGeneralManaging Your AccountManaging Your Account


loading