More Picture Styles for CANON users
Sunday, March 17, 2019
Nếu đang sử dụng Canon cameras, bạn có thể add thêm một số Picture Styles vào máy để sử dụng ngoài những Picture Styles đã được built-in sẵn trong máy (Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome). Hy vọng các bạn sẽ thích kết quả khi sử dụng những Picture Styles mới nầy...

Những Picture Styles được thêm vào bao gồm: Nostolgia, Clear, Twilight, Emerald, Autumn Hues, Studio Portrait, Snapshot Portrait Video. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể import/load ba (3) trong số tám (8) Picture Styles đã nói ở trên vào máy bằng cách sử dụng ba (3) "User Defined 1, 2 và 3" options bên trong Picture Styles menu.

Nếu bạn sử dụng những camera khác, có thể đọc user's guide hay tìm trên manufacturer website (có lẽ là cách tốt nhất) model của máy mình đang sử dụng xem có những option tương như vậy không. Good luck!. Bên dưới là sample result với picture style là "TWILIGHT"

Phu D Vo
March 2019
Information https://global.canon/en/imaging/picturestyle/style/index.html
Góp ý kiến
loading